Kết quả phỏng vấn


STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Ngành ứng tuyển Đối tượng Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 TB 3 năm HSG Cấp tỉnh HSG Cấp QG Ngày phỏng vấn Kết quả phỏng vấn
1 Trần Thị Thủy TIÊN 25/5/1999Tiền Giang Ngôn ngữ Anh 1 9 8.6 8.5 8.7 2 23-03-2017 Xuất sắc
2 Lê Thị Mỹ HẰNG 15/2/1999Long An Ngôn ngữ Anh 1 8.3 8.4 8.1 8.3 3 23-03-2017 Chưa PV
3 Trần Kim HƯƠNG 22/3/1999Vĩnh Long Ngôn ngữ Anh 1 7.7 7.8 7.8 7.8 KK 23-03-2017 Xuất sắc
4 Châu Ngọc NHƯ 27/7/1999TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh 1 9 8.4 8.4 8.6 3 16-05-2017 Xuất sắc
5 Nguyễn Thị Như HẢO 3/7/1999TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh 1 7.9 8 7.8 7.9 23-03-2017 Xuất sắc
6 Đinh Thảo NGÂN TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh 1 7 6.8 6.8 6.9 23-03-2017 Đạt
7 Nguyễn Thị Kim Vẹn 1998Long An Ngôn ngữ anh 1 8 8.2 8.1 8.1 15-05-2017 Đạt
8 Hoàng Nhật Linh 7/4/1999TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ anh 1 8.4 8.6 8.2 8.4 15-05-2017 Xuất sắc
9 Trương Thị Mỹ Xuân 23/7/1999Long An Ngôn ngữ anh 1 8.8 8.7 8.6 8.7 15-05-2017 Đạt
10 Nguyễn Thành Đạt 1/11/1999Long An Ngôn ngữ anh 1 15-05-2017 Xuất sắc