Kết quả phỏng vấn


STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Ngành ứng tuyển Đối tượng Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 TB 3 năm HSG Cấp tỉnh HSG Cấp QG Ngày phỏng vấn Kết quả phỏng vấn
1 Tào Quốc TOÀN 18/11/1999Hậu Giang Y đa khoa 1 8.5 8.8 8.6 8.6 30-03-2017 Đạt
2 Nguyễn Hồng AN 17/4/1999Hồ Chí Minh Y đa khoa 1 9 8.9 8.7 8.9 KK 30-03-2017 Xuất sắc
3 Lăng Thị Thu HƯƠNG 11/4/1999Bình Phước Y đa khoa 1 8 8.3 8.1 8.1 30-03-2017 Đạt
4 Nguyễn Nhật KHANG 30/8/1999Tiền Giang Y đa khoa 1 8.4 8.1 7.8 8.1 3 30-03-2017 Đạt
5 Đinh Hoàng YẾN 5/10/1999Đồng Nai Y đa khoa 1 9.4 9.2 9.1 9.2 2 30-03-2017 Đạt
6 Quan Huỳnh Phương THẢO 20/10/1999Long An Y đa khoa 1 8.9 9.1 8.6 8.9 3 30-03-2017 Đạt
7 Trần Dương Trường DUNG 26/4/1999Tiền Giang Y đa khoa 1 8.8 8.9 8.8 8.8 KK 30-03-2017 Đạt
8 Nguyễn Hồ Bảo TÍN 8/3/1999An Giang Y đa khoa 1 8.9 9.1 8.5 8.8 30-03-2017 Đạt
9 Nguyễn Thanh Huy 14-2-1999Tp HCM Y đa khoa 1 7.4 8.2 8 7.9 07-04-2017 Đạt
10 Nguyễn Thụy Minh Anh 9/3/1999Tp HCM Y đa khoa 1 7.3 7 7.4 7.2 07-04-2017 Đạt
11 Bùi Xuân Thành 10/1/1999Tp HCM Y đa khoa 1 07-04-2017 Đạt
12 Trần Quốc Bình 2/3/1999Tp HCM Y đa khoa 1 7.6 7.6 7.2 7.5 07-04-2017 Xuất sắc
13 Trần Quốc Minh 2/3/1999Tp HCM Y đa khoa 1 7.2 7.1 7 7.1 07-04-2017 Xuất sắc
14 Vũ Trịnh Thế Quân 8/12/1990Đồng Nai Y đa khoa 3 07-04-2017 Xuất sắc
15 Lâm Quang Trường 9/5/1990Tp HCM Y đa khoa 3 07-04-2017 Xuất sắc
16 Dương Thành Thuận 4/10/1999Tp HCM Y đa khoa 1 7 07-04-2017 Đạt
17 Nguyễn Thiên Gia Bảo Y đa khoa 1 12-04-2017 Đạt
18 Phan Đặng Phương Linh Y đa khoa 1 12-04-2017 Đạt
19 Lê Nguyễn Anh Thư Đà Nẵng Y đa khoa 1 7.7 7.6 7.8 7.7 12-04-2017 Xuất sắc
20 Phạm Khôi Nguyên Y đa khoa 1 12-04-2017 Xuất sắc
21 Dương Trung Hiếu 1/2/1999Hậu Giang Y đa khoa 1 8.5 8.6 8.3 8.5 19-04-2017 Đạt
22 Trần Minh Thuấn 28/12/1999Hậu Giang Y đa khoa 1 8.2 8.3 8.2 8.2 19-04-2017 Đạt